آموزش

?When do we use a lot of and when lots of

Informal English   Singular .A lot of water is wasted .Lots of water is wasted Plural .A lot of computers are needed at schools .Lots of computers are needed at schools  Formal English English we use plenty of or much and many instead of a lot of/lots of Singular .Plenty of water is wasted .Much water is wasted Plural .Plenty of computers are needed at schools .Many computers are needed at school Much, many with a noun We use much with singular …

آموزش

At a Bus Stop

At a Bus Stop Luke: Excuse me. Can I ask you a question? Man: Sure, buddy. Luke: Buddy? Oh, right. Yes. How do I get to the Manhattan shopping center? Man: Oh, you mean the Manhattan mall? Luke: Right. Yes, the mall. Man: Mall. You see the bus stop on …

آموزش

English Idioms and collocations

English Idioms and collocations

آموزش

English verbs & phrases

English verbs & phrases

اموزش

Idioms

idiom meaning example sentence all ears fully listening Give me a minute to finish my work and then I’ll be all ears to hear about your project. break a leg good-luck Today’s the big game, eh? Break a leg! cold feet nervous just before a big event My sister didn’t get cold feetuntil she …

اموزش

چرا با یادگیری زبان انگلیسی حس بهتری نسبت به خود خواهیم داشت؟

  چرا با یادگیری زبان انگلیسی حس بهتری نسبت به خود خواهیم داشت؟ زبان انگلیسی اولین زبان دنیا که بیشترین تعداد از افراد از آن برای صحبت کردن استفاده می کنند نیست، اما یکی از پر طرفدارترین زبان ها بوده و با سرعت خارق العاده ای در حال تبدیل شدن …